اشک چشام میباره بند نمیاد اخه چرا نفسم بودی قطع شد نفسم منو نگاه

نفسم صدات میاد اروم تر قربونش برو یه  با دلم بازی نکن

مریضم یه علیم امشب از یه ارتفاع پرت میشه جمسم پایین

نفسم میگذره روز ها با دلم بازی نکن

نفسم گریه نکن سر خاکم قرآن بخون

رفتی زندگی شدی زندگی بی تو زندگیم شده خرابه داغون 

تا دوتا عاشق میبنم دلم میگره

 

دانلود آهنگ با  لینک مستقیم