دانلود

 

بزودی گذاشته میشود

 

ازم دورشید راجبش نگین من با خاطاتش خوشم

 

راجبش نگین هنوزم واسه من عزیزه


به من چه که دیگه مال من نیست اون تو دلم نمیکشم