کمرم از ستون محلمون سفت تر بود بی مروت غمه تو کمره منو بد تا کرد

 

لینک دانلود آهنگ به زودی