یکی اینجا اسیره دلش داره میمیره کسی نیست که بیاد باز دستاشو بگیره

یکی اینجا نشسته قلبش از تو شکسته از زندگی بریده چون که تو روندیده

نمیفهمی حال منو حال دل زار منو شده گریه کار منو دوست دارم