آخر خنک شد دلت که من سوزندی
 شرط میبندم یه خط از نامه تو نخوندی 
همان نامه که روز رفتنم نوشتم 
نکنه فکر کردی من لان تو بهشتم 

 گرگ ها دریدنت از چشم مردم هم افتادی خدای چن

د قیمت من بودکه ولم کردی بی پدر چرا از اول نگفتی مسافری

 


دانلود آهنگ با لینک مستقیم